• AFIMOXIFENE chembl:CHEMBL489

  Alternate Names:

  4-HYDROXYTAMOXIFEN
  4-MONOHYDROXYTAMOXIFEN
  4-OHT
  (Z)-AFIMOXIFENE
  4-[(1Z)-1-{4-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHOXY]PHENYL}-2-PHENYLBUT-1-EN-1-YL]PHENOL
  4HT
  chembl:CHEMBL489
  drugbank:04468
  pubchem.compound:449459
  chemidplus:68047-06-3

  Drug Info:

  (0 More Sources)

  Publications: