• CHLOROPHENYLPIPERAZINE chembl:CHEMBL478

  Alternate Names:

  1-M-CHLOROPHENYL PIPERAZINE METABOLITE
  MCPP
  CHLOROPHENYLPIPERAZINE

  Drug Info:

  (0 More Sources)

  Publications: